Andra läkemedel

Zolpidem och andra läkemedel.

Som så många andra läkemedel kan också Zolpidem påverka, eller påverkas av andra läkemedel. Av den anledningen är det viktigt att du berättar för din läkare om du använder, eller nyss har använt andra läkemedel. Detta gäller inte bara sådana läkemedel som är utskrivna av läkare, utan också om du tar några receptfria medel, som du kanske inte tänker på när läkaren frågar om andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan minska effektiviteten hos Zolpidem, dit hör läkemedel som ska förstärka effekten av leverenzymer och läkemedel som till exempel används mot tuberkulos. Andra läkemedel har motsatt verkan, det vill säga att de förstärker den lugnande effekten av Zolpidem, men kan i vissa fall också minska effekten hos båda läkemedlen.

Till den gruppen hör:

  • Antidepressiva, ångestdämpande, lugnande och muskelavslappnande medel som ges vid psykiska besvär, som depression, ångest och psykos ( antidepressiva, neuroleptika, antipsykotika).
  • Starka smärtstillande medel, som till exempel morfin och kodein ( narkotiska analgetika). Dessa kan tillsammans med Zolpidem ge en stark välbefinnande känsla, som i sin tur kan leda till ökad risk för beroende.
  • Vissa andra sömnmedel
  • Läkemedel mot epilepsi, läkemedel som motverkar krampanfall ( antiepileptika).
  • Vissa anestetika, det vill säga vissa bedövningsmedel, samt narkosmedel.
  • Vissa läkemedel mot allergier, antihistaminer med lugnande effekt.

Använder du något av ovanstående läkemedel bör du rådgöra med din läkare innan du påbörjar din zolpidem-behandling. I vissa fall går det att kombinera dessa läkemedel, men läkaren bör veta vad du äter, så att han kan avgöra om det är lämpligt med en kombination, eller om han hellre ska skriva ut ett annat medel.

Om du behöver genomgå en operation, eller kommer in akut för annan behandling, bör du tala om att du tar zolpidem-preparat så att narkospersonalen är medveten om detta.

Ibland finns anledning att se upp

Vid vissa tillfällen kan det vara aktuellt att vara extra försiktig och höra dig för om det verkligen är lämpligt att ta just sömnmedel med Zolpidem. Om du har eller har haft en depression, vilket ju ofta kan vara orsak till sömnbesvär, så är det inte bara problem med att antidepressiva och lugnande mediciner kan interagera med zolpidem-preparat. Det finns också en risk att en tidigare depression kan väckas till liv igen av preparatet, och det är naturligtvis inte en önskvärd biverkning. Denna biverkning betecknas som mindre vanlig, det vill säga den drabbar mindre än en av hundra, men mer än en av tusen patienter.

Om du tar något muskelavslappnande medel är det också klokt att fundera lite extra, särskilt om du är äldre och kanske lite svag. Då finns en ökad risk för fallolyckor, om du till exempel går upp på natten. Zolpidem har en ganska kort halveringstid som läkarvetenskapen uttrycker det. Vi andra säger kanske att det går ur kroppen ganska snabbt, därför sitter inte effekten i dagen efter om du fått sju – åtta timmars sömn på natten. Det är alltså just om du vaknar och går upp mitt i natten som du bör vara försiktig, om du löper extra risk att få extra effekt av muskelavslappning.